• +420 608 557 400
  • krejcirova@ak-krejcirova.cz

Odměna za služby

Odměna za právní službu je určována většinou dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

Při určování výše odměny dbáme na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Klient má vždy možnost vybrat si tu sazbu, která je pro něj výhodnější, případně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.

Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

  • Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Výše časové odměny je sjednána v závislosti na složitosti věci. Časová odměna je účtována podle času skutečně stráveného poskytováním právních služeb.
  • Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená za jeden úkon právní služby. Celková výše odměny je pak závislá na počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.
  • Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Tato pevná částka znamená určitý počet předplacených hodin právní služby, přičemž výše odměny za jednu hodinu je nižší než u klientů, kteří nemají sjednánu paušální odměnu.
  • Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Podílová odměny bývá sjednávána zejména u vymáhání náhrady škody, vymáhání pohledávek atp.

V některých případech (typicky např. u vymáhání pohledávek) lze sjednat, že klient nehradí odměnu předem, ale až podle výsledku sporu.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Advokátní kancelář je plátcem DPH, což znamená, že k odměně advokáta je připočítávána daň z přidané hodnoty.

 

Informace pro spotřebitele o alternativním řešení sporů:

V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a jeho klientem, který je spotřebitelem, má klient v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a za podmínek v tomto zákoně stanovených oprávnění obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu na Českou advokátní komoru, která byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě uvedeného zákona o ochraně spotřebitele). Webová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

 

Informace o oprávnění ukončit smlouvu o poskytování právních služeb:

Na základě § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.