• +420 608 557 400
 • krejcirova@ak-krejcirova.cz

Nabídka služeb

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc zejména v těchto oblastech práva:

 • obchodní právo
 • občanské právo
 • rodinné právo
 • insolvenční právo
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • zdravotnické právo
 • zastupování před soudy
 • vymáhání pohledávek
 • advokátní úschovy

Na základě specifických požadavků klienta poskytujeme právní služby i v jiných právních oblastech.

 

Občanské právo:

 • zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, asistence při uzavírání smluv, výpovědi a odstoupení od smluv
 • sepis smluv ohledně nemovitých věcí - kupních, darovacích, směnných, zástavních, o věcných břemenech, atd.
 • sepis nájemních a pachtovních smluv, výpovědi nájemních a pachtovních smluv
 • náhrada škody
 • náhrada škody za nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup, přiměřené zadostiučinění za průtahy v řízení
 • odpovědnost za vady
 • bezdůvodné obohacení
 • zajištění závazků, postoupení pohledávek, převzetí a přistoupení k dluhu
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Obchodní právo:

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • zápisy a změny zápisu v obchodním rejstříku
 • převody obchodních podílů
 • změny společenských smluv a stanov
 • právní servis při organizování valných hromad vč. jejich řízení
 • přeměny společností
 • právní due diligence
 • nekalá soutěž
 • obchodní smlouvy
 • vypracování právních stanovisek
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v obchodněprávních sporech
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Rodinné právo:

 • rozvod manželství (sporný i nesporný)
 • dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu
 • dohoda o vypořádání majetku
 • zastoupení v řízení u soudu
 • zvýšení či snížení výživného
 • návrh na změnu péče nezletilých dětí a úpravu styku s nimi
 • určení otcovství
 • vymáhání výživného
 • poskytujeme právní poradenství v oblasti celého rodinného práva
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Insolvenční právo:

 • návrhy na povolení oddlužení
 • zastupování úpadců i věřitelů v insolvenčním řízení
 • insolvenční návrhy
 • zastupování v incidenčních sporech
 • přihlášky pohledávek
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Pracovní právo:

 • poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru
 • poradenství v oblasti vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • zastupování v pracovněprávních sporech před soudy (např. žaloby na neplatnost výpovědi)
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Trestní právo:

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastoupení poškozených v trestním řízení
 • pomoc při podání vysvětlení
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Zdravotnické právo:

 • založení lékařské praxe
 • prodej lékařské praxe
 • převody lékařské praxe z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
 • spory se zdravotními pojišťovnami o úhradu zdravotní péče
 • právní služby poskytovatelům zdravotní péče
 • náhrada škody na zdraví, náhrada nemajetkové újmy – zastoupení při jednání s pojišťovnou i před soudem
 • další právní služby dle požadavků klientů

 

Zastupování před soudy:

 • podání žalob, kompletní zastoupení žalobců i žalovaných před obecnými soudy ve všech typech civilních (občanskoprávních i obchodněprávních) sporů
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

 

Vymáhání pohledávek:

 • jednání s dlužníky
 • zastupování v nalézacím řízení
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení